Регистрация

Регистрация

Регистрирайте се в системата на ПМУ тук

Регистрация

Уважаеми клиенти,

Име* - Името на титуляра на партидата в Топлофикация София. Изписва се точно, както е на фактурата от Топлофикация София.

Абонатен номер* - Аб.№ на партидата към Топлофикация София. Можете да го откриете в десния горен ъгъл на всяка фактура.

При възникнали проблеми с регистрация или друг технически проблем може да се свързвате с нас на адрес: info@pmu.bg