Апартаментен топломер Zelsius Ultraschall

Топломерът се състои от изчислителен блок и свързани към него: обемно – измервателна част и два температурни датчика. Количеството топлинна енергия се пресмята от изчислителният блок, въз основа на измерения обем (дебит) и температурната разлика между сензорите.

Измерването на обема е по ултразвуков метод, без използване на подвижни части. Топломерът Zelsius Ultraschall се продава в компактен вид и не може да се разглоби, без да се наруши цялостта на предпазната пломба.

Експлоатацията на топломера се допуска само в указаните в документацията и на лицевия панел условия.

Данните на дисплея са организирани в няколко нива. При всяко кратко натискане на бутона се променят циклично отделните параметри.

Изчислителният блок съхранява данни в продължение на 18 месеца. Стойности за: Количество топлина; Преминал обем на потока; Часове на повреда и др. Стойностите могат да бъдат отчетени и с оптичен интерфейс.

Апартаментен топломер Zelsius Ultraschall